اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن روانشناسی ایران :

 


      مقدمه :

     گسترش روزافزون روانشناسی و توسعه کاربرد آن در قلمروهای گوناگون به ویژه در دو زمینه بزرگ تربیتی و بالینی و مشارکت مؤثر آن در تأمین سلامت روانی و اشاعه بهداشت روانی از طریق ردیابی، پیشگیری و

     درمانگری ، ضرورت توجه به این علم را که موضوع اصلی آن «انسان» است، انسانی که در مکتب اسلام از جایگاه والایی برخوردار و از دیدگاه الهی خصایص و شایستگی های خاصی بر وجود او مترتب است، مبرهن 

     میسازد. بنابراین مسئولیت روانشناسان متعهد در راه پیشبرد این دانش مدام در آمیخته با زندگی در راه اهتمام نسبت به پیشرفت های بنیادی و به کار بسته و در نتیجه فراهم ساختن شرایط ارائه خدمات روانشناختی 

     علمی تر و فنی تر به جامعه مضاعف می گردد،  و نیز کوشش روانشناسان صالح در راه حفظ منافع و شئون صنفی و اعتلای نظام حرفه ای و اخلاقی خود در سطوح مختلف فن پردازی، فن آوری و فن پیروی به صورت 

      یک وظیفه جلوه گر می شود.


     فصل اول – کلیات و اهداف :

     ماده ۱ :  با اتکال به خدای متعال به منظور تلاش در راه پیشبرد و ارتقای علم روانشناسی و ترغیب انجام پژوهش های بنیادی و بکار بسته در چارچوب آن،  به ویژه در ارتباط با نیازهای انقلاب اسلامی ایران و توسعه 

     کمی و تعالی کیفی نیروهای متخصص و متعهد و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و نحوه آماده سازی های حرفه ای مربوط به این رشته «انجمن ایرانی روانشناسی» که از این پس در این اساسنامه «انجمن» نامیده می 

      شود، تشکیل می گردد.

      ماده ۲ :  انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

      ماده ۳ : مرکز انجمن در شهر تهران می باشد.

       تبصره : هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آن که موضوع در روزنامه ی رسمی و کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی 

      وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

       ماده ۴ : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.


     فصل دوم- وظایف و فعالیت ها:

     ماده ۵ : به منظور نیل به هدف های مذکور در مقدمه و ماده ی یک این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد.

     الف : انجام تحقیقات روانشناختی در دامنه های مختلف در سطح ملی و بین المللی توسط محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم روانشناسی سروکار دارند.

     ب : همکاری های مشورتی با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در حیطه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه های علمی و موضوع فعالیت های انجمن.

     ج : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان برجسته

     د : ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و بالینی

     ه : تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

     و : انتشار کتب و نشریات علمی،

     ز : تدوین اساسنامه ها ، نظام نامه ها و آیین نامه های لازم برای حفظ حقوق صنفی روانشناسان

     ح : تشکیل شعب تخصصی ویژه ی رشته های روانشناسی به تناسب گسترش این رشته ها درکشور


     فصل سوم – شرایط عضویت و انواع آن

     ماده ۶ : انجمن به صورت های «پیوسته» ، «وابسته»، «دانشجوئی» ، «افتخاری» و «مؤسساتی» عضو می پذیرد.

     الف : عضویت «پیوسته» : مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و گرایش های این رشته داشته و تحقیقات ارزنده ای انجام داده باشند، می توانند به عضویت پیوسته 

     انجمن در آیند.

     ب : عضویت «وابسته» افرادی می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند که دارای درجه کارشناسی در روانشناسی یا گرایش های آن هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از این گرایش ها شاغل بوده اند.

     ج :  عضویت «دانشجویی» : مخصوص کلیه دانشجویانی است که در رشته ی روانشناسی وگرایش های آن به تحصیل اشتغال دارند.

     د : عضویت «افتخاری» : به شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های روانشناسی و رشته های علمی دیگر حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده نموده 

     باشند اختصاص دارد.

     ه : اعضای مؤسساتی (حقوقی) : سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مرتبط با روانشناسی فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

     تبصره ۱ :  در انواع عضویت ها تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی به احزاب، انجمن ها و گروه های مخالف اسلام و نداشتن سوء پیشینه و سابقه کیفری براساس قوانین مربوط الزامی است.

     تبصره 2 : اعضای مؤسساتی، در شمار اعضای وابسته ی انجمن محسوب می شوند.

     ماده ۷: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

     تبصره ۱ : پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعائی نسبت به دارایی های انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

     تبصره ۲ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

     ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

     الف = استعفای کتبی

     ب = عدم پرداخت حق عضویت سالانه

     تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.


     فصل چهارم : ارکان انجمن

     ماده ۹ : ارکان انجمن عبارتند از :  «مجمع عمومی» ، «هیأت مدیره» و «بازرس»

     ماده ۱۰ : مجمع عمومی: «مجمع عمومی» از گردهمایی «اعضای پیوسته» به صورت «عادی» یا فوق العاده تشکیل می شود.

      تبصره 1- «مجمع عمومی عادی» سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.

      تبصره 2 – در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله ی حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

      تبصره ۳ – «مجمع عمومی فوق العاده» در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل می شود.

      تبصره 4 – دعوت برای تشکیل مجمع عمومی بصورت کتبی با آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

      تبصره ۵ – یک سوم «اعضای پیوسته» می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط براین که هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند. در چنین حالتی، 

     ایشان باید در آگهی دعوت به تصریح موضوع جلسه و عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس مبادرت ورزند.

      تبصره ۶ – در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه ی مجمع عمومی منحصراً موضوعی که در تقاضا نامه ذکر شده، خواهد بود و نیز هیأت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

      ماده ۱۱ : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

     الف = انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

     ب = تصویب خط مشی انجمن

     ج = بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس

     د = تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه ی انجمن

     ه = تصویت تغییرات در مفاد اساسنامه

     و = عزل هیأت مدیره و بازرس

     ز= تصویب انحلال انجمن

     ح = بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب در آمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

     تبصره ۱: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

     تبصره ۲: اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

     تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخاب هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.   

     تبصره ۴: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مورد بندهای «ه» ، «و» و «ز» تشکیل می شود.

      ماده ۱۲ : هیأت مدیره: هیأت مدیره ی  انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو على البدل می باشد، که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند :

     الف = عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

     ب = هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی از بین خود رئیس، دبیرکل، منشی و خزانه دار انتخاب می نماید.

     ج = کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره، دبیرکل و خزانه دار همراه با مهرانجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر است.

     د- هیأت مدیره مؤظف است برحسب نیاز هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه ی هیأت مدیره حداقل یک هفته است.

     ه = جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

     و = کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

     ز= شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه ی متوالی و پنج جلسه ی متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

     ح = در صورت استعفاء،  برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل بر اساس رأى مکتسبه برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

     ط = شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

     ی = هیأت مدیره مؤظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به 

     کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

      تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره ی جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

      ماده ۱۳ : هیأت مدیره نماینده ی قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

     الف = اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

     ب = تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها

     ج-= هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم 

     تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

     د-= جز درباره ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه ی اختیارات لازم برای اداره ی امور را مشروط به رعایت حدود 

     موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

     ه = تهیه ی گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمد و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

     و = اقامه ی دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.

     ز = انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

     ح = اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

     ط = جلب هدایا و کمک های مالی

     ی = اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی

     ک = اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

     ل = ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

      ماده 14:  بازرسی: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس على البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.

      تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

      ماده ۱۵ : وظایف بازرس به شرح زیر است:

     الف : بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

     ب : بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

     ج : گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

     تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.


      فصل پنجم – گروههای علمی انجمن

      ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند :

     الف) گروه های تخصصی

     ب( کمیته آموزش و پژوهش

     ج) کمیته انتشارات

     د) کمیته آمار و اطلاعات

     ه) کمیته پذیرش و روابط عمومی و کمیته گردهمایی های علمی

      تبصره: تهیه و تصویب کلیه ی آیین نامه ها، نظام نامه ها، اساسنامه های لازم برای تشکیل گروه ها و کمیته ها و نحوه فعالیت آن ها با هیئت مدیره انجمن است.


      فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه:

      ماده ۱۷:  منابع مالی انجمن عبارتند از:

     الف : حق عضویت اعضا

     ب : درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

     ج : دریافت هدایا و کمک ها

      تبصره: کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

      ماده ۱۸ : درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می شود.

      ماده ۱۹ : کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های کشور نگهداری می شود.

      ماده ۲۰ : هیچ یک از مؤسسین یا اعضاء انجمن و صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات 

      با انجمن نمایند.

      ماده 21 : کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در  اختیار آنان قرار 

      خواهد گرفت.

      ماده 22:  هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.

      ماده ۲۳ : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

      ماده ۲۴ : در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه مؤظف است پس از وصول مطالبات و 

      پرداخت بدهی کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر

      وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

      ماده ۲۵ : این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۵۷ زیر ماده و ۱۹ تبصره در جلسه مورخ ۷۶/۱۰/۱۲ هیأت مؤسس انجمن به تصویب رسید.